Predpisy predajne

Internetový obchod „V najlepsich rokoch Lekáreň“ dbá na práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu zákon o právach spotrebiteľov priznáva. Ustanovenia zmluvy, ktoré sú pre spotrebiteľa nevýhodnejšie ako ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich platia ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto nariadení preto nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie akýchkoľvek práv spotrebiteľov podľa povinných právnych ustanovení a akékoľvek prípadné pochybnosti by sa mali vyriešiť v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi ustanoveniami tohto nariadenia a vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť a budú sa uplatňovať tieto ustanovenia.

Obsah

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Elektronické služby v internetovom obchode
  3. Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy
  4. Spôsoby a podmienky platby za produkt
  5. Cena, spôsoby a dátum dodania a vyzdvihnutia produktu
  6. Záruka, reklamácie a vrátenie tovaru
  7. Mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov a pravidlá prístupu k týmto postupom
  8. Právo na odstúpenie od zmluvy
  9. Ustanovenia týkajúce sa podnikateľov
  10. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Internetový obchod V najlepších rokoch Lekáreň, dostupný na internetovej adrese https://vnajlepsichrokoch.sk/lekaren/, prevádzkuje spoločnosť V najlepších rokoch Lekáreň.

1.2 Tieto obchodné podmienky sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom využívajúcim internetový obchod (s výnimkou bodu 9 Obchodných podmienok, ktorý je určený výhradne podnikateľom).

1.3 Správcom osobných údajov spracovávaných v Internetovom obchode v súvislosti s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok je Predávajúci. Osobné údaje sú spracovávané na účely, v rozsahu a na základe dôvodov a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetových stránkach internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým zásady týkajúce sa spracovania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a rozsahu spracovania osobných údajov a práv subjektov údajov, ako aj informácie o používaní cookies a analytických nástrojov v Internetovom obchode. Používanie Internetového obchodu, vrátane uskutočňovania nákupov, je dobrovoľné. Rovnako je dobrovoľné aj súvisiace poskytnutie osobných údajov Zákazníkom alebo Klientom pri využívaní Internetového obchodu, s výnimkami uvedenými v zásadách ochrany osobných údajov (uzatvorenie zmluvy a zákonné povinnosti Predávajúceho).

1.4 Definície:

1.4.1 Pracovný deň – jeden deň od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov.

1.4.2 Registračný formulár – formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje vytvorenie účtu.

1.4.3 Objednávkový formulár – elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje zadanie Objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a upresnením podmienok Kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu doručenia a platby.

1.4.4 Zákazník – (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony a v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi tiež fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony; – ktorá uzavrela alebo hodlá uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

1.4.5 Občiansky zákonník – zákon o občianskom zákonníku zo dňa 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 1964 č. 16, položka 93 v platnom znení).

1.4.6 Účet – Elektronická služba, súbor prostriedkov v dátovom komunikačnom systéme Poskytovateľa služby označený individuálnym menom (loginom) a heslom poskytnutým Zákazníkom, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o ním zadaných Objednávkach v Internetovom obchode.

1.4.7 Produkt – hnuteľná vec dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

1.4.8 Obchodné podmienky – tieto obchodné podmienky Internetového obchodu.

1.4.9 Internetový obchod – internetový obchod Poskytovateľa služieb dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: https://vnajlepsichrokoch.sk/lekaren/.

1.4.10 Predávajúci / Poskytovateľ služieb – internetový obchod V najlepších rokoch Lekáreň, dostupný na internetovej adrese https://vnajlepsichrokoch.sk/lekaren/.

1.4.11 Kúpna zmluva – kúpna zmluva o predaji Produktu uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.

1.4.12 Elektronická služba – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služieb Zákazníkovi prostredníctvom Internetového obchodu.

1.4.13 Zákazník – (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony a v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi tiež fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony; – využívajúca alebo hodlajúca využívať Elektronickú službu.

1.4.14 Zákon o právach spotrebiteľov / zákon – zákon o právach spotrebiteľov zo dňa 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2014, položka 827, v platnom znení).

1.4.15 Objednávka – prejav vôle Zákazníka urobený prostredníctvom Objednávkového formulára a smerujúci priamo k uzavretiu Zmluvy o predaji výrobku s Predávajúcim.

2. Elektronické služby v internetovom obchode

2.1 V internetovom obchode sú k dispozícii nasledujúce elektronické služby: Účet, objednávkový formulár.

2.1.1. Účet – použitie Účtu je možné po vykonaní troch po sebe nasledujúcich krokov Zákazníkom – vyplnenie Registračného formulára, kliknutie na pole „Vytvoriť účet“, potvrdenie úmyslu vytvoriť Účet kliknutím na potvrdzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanú e-mailovú adresu. V Registračnom formulári musí Zákazník uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a heslo. U osôb, ktoré nie sú spotrebiteľmi, musí byť uvedený tiež názov spoločnosti a DIČ.

2.1.2 Služba elektronického účtu je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu účet vymazať (zrušenie účtu) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služby, najmä e-mailom na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu: Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder.

2.1.3. Objednávkový formulár – používanie Objednávkového formulára začína okamihom, keď Zákazník pridá prvý Produkt do elektronického nákupného košíka v Internetovom obchode. Objednávka je urobená, keď Zákazník po vyplnení Objednávkového formulára vykoná celkom dva po sebe nasledujúce kroky, a to kliknutím na políčko „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ“ na webových stránkach Internetového obchodu po vyplnení Objednávkového formulára.

2.1.4 Služba Elektronický objednávkový formulár je poskytovaná bezplatne, má jednorazový charakter a zaniká okamihom, keď je jej prostredníctvom Objednávka zadaná alebo keď Zákazník prestane jej prostredníctvom zadávať Objednávku skôr.

2.2 Technické požiadavky nevyhnutné pre prácu so systémom ICT používaným Poskytovateľom služby:

počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom k internetu; prístup k elektronickej pošte; internetový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 11.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia, Opera verzia 7.0 a vyššia, Google Chrome verzia 12.0.0 a vyššia; Odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024×768; Vo webovom prehliadači by mali byť povolené súbory cookie a Javascript.

2.3 Zákazník je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, s ohľadom na rešpektovanie osobnostných práv a autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa služieb a tretích osôb. Zákazník je povinný zadávať údaje v súlade so skutočnosťou. Klientovi je zakázané poskytovať protiprávny obsah.

2.4 Reklamačné konanie:

2.4.1 Reklamácie súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služieb a ďalšie reklamácie súvisiace s prevádzkou Internetového obchodu (s výnimkou reklamačného konania na Produkty, ktoré je uvedené v bodoch 6 a 7 Obchodných podmienok), môže Zákazník podať napr:

2.4.1.1. V elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adresu: [email protected].

2.4.2. Odporúčame, aby zákazník v popise reklamácie uviedol:

2.4.2.1. Informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum vzniku nezrovnalosti;

2.4.2.2. Požiadavku klienta;

2.4.2.3. Kontaktné údaje sťažovateľa – uľahčí a urýchli to vybavenie sťažnosti Poskytovateľom služieb. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba odporúčaciu formu a nemajú vplyv na účinnosť sťažností podaných bez odporúčaného popisu sťažnosti.

2.4.3 Poskytovateľ služieb na sťažnosť odpovie neodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania.

3. Podmienky uzavretia kúpnej zmluvy

3.1 Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim môže byť uzavretá prostredníctvom Internetového obchodu.

3.2 Cena Produktu uvedená na webovej stránke Internetového obchodu je uvedená v eurách (EUR) a zahŕňa všetky zložky, vrátane DPH a všetkých ostatných daní a poplatkov.

3.3 Cena Produktu nezahŕňa náklady na dopravu, ktoré sú uvedené počas procesu objednávania.

3.4 Objednávka Produktu Zákazníkom prostredníctvom Objednávkového formulára na webovej stránke Internetového obchodu zahŕňa:

3.4.1 Pridanie Produktu do elektronického košíka;

3.4.2 Vyplnenie Objednávkového formulára s potrebnými údajmi;

3.4.3 Výber spôsobu dopravy a platby;

3.4.4 Potvrdenie objednávky kliknutím na políčko „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ“.

3.5 Po odoslaní Objednávky Predávajúci potvrdí jej prijatie prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávkovom formulári.

4. Spôsoby a termíny platieb za produkt

4.1 Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby platby za Produkt:

4.1.1 Platba na dobierku pri doručení;

4.1.2 Platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho;

4.1.3 Platba prostredníctvom online platobného systému.

4.2 Zákazník je povinný uskutočniť platbu v lehote uvedenej na stránkach Internetového obchodu.

4.3 V prípade platby bankovým prevodom je Zákazník povinný uviesť variabilný symbol platby, ktorý je uvedený v e-maili potvrdzujúcom Objednávku.

5. Náklady, spôsoby a termíny doručenia a prevzatia produktu

5.1 Doručenie Produktu je možné na území Slovenskej republiky.

5.2 Predávajúci ponúka nasledujúce spôsoby doručenia Produktu:

5.2.1 Kuriérska služba;

5.2.2 Osobný odber v mieste podnikania Predávajúceho.

5.3 Náklady na doručenie Produktu sú uvedené počas procesu objednávania a závisia od zvoleného spôsobu doručenia.

5.4 Termín doručenia Produktu závisí od zvoleného spôsobu doručenia a je uvedený pri každom Produktem v Internetovom obchode.

5.5 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť termín doručenia Produktu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Zákazníka a uviesť predpokladaný nový termín doručenia alebo umožniť Zákazníkovi odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

6. Záruka a reklamácie

6.1 Základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ak má predaný výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka), je stanovený všeobecne platnými právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom (najmä § 556-576 občianskeho zákonníka).

6.1.1 Predávajúci poskytuje na výrobok záruku v dĺžke 2 rokov odo dňa predaja výrobku.

6.2 Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi výrobok bez vád.

6.3 Reklamáciu môže Zákazník uplatniť napríklad:

6.3.1 V elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adresu: [email protected].

6.3.2 Formou vyplnenia sťažnostného formulára na stránke Sťažnosti.

6.4 Odporúčame, aby Zákazník v popise sťažnosti uviedol:

6.4.1 Informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum vzniku vady;

6.4.2 Požiadavku na spôsob uvedenia Produktu do súladu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny či odstúpení od Kúpnej zmluvy;

6.4.3 Kontaktné údaje reklamujúceho – uľahčí a urýchli vybavenie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba odporúčajúci charakter a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných s vynechaním odporúčaného popisu reklamácie.

6.5 Predávajúci je povinný na reklamáciu zákazníka reagovať neodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania. Ak Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, požadoval výmenu veci alebo odstránenie vady alebo učinil vyhlásenie o znížení ceny s uvedením sumy, o ktorú má byť cena znížená, a Predávajúci na tento požiadavok neodpovedal do 14 kalendárnych dní, má sa za to, že Predávajúci uznal požiadavok za oprávnený.

6.6 Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť vadný Výrobok na adresu: [email protected]. V prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, nesie náklady na dodanie Výrobku Predávajúci, v prípade Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, nesie náklady na dodanie Zákazník. Ak by dodanie Produktu Zákazníkom bolo vzhľadom na typ Produktu alebo spôsob jeho inštalácie nadmerne obtiažne, je Zákazník povinný sprístupniť Produkt Predávajúcemu v mieste, kde sa Produkt nachádza.

7. Postupy pre mimosúdne riešenie sťažností a nápravy a pravidlá prístupu k týmto postupom

7.1 Podrobné informácie o možnosti zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, využiť mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a uplatnenia nárokov, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii na internetových stránkach ÚOHS.

7.2 U predsedu Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľa je tiež zriadené kontaktné miesto, ktorého úlohou je okrem iného poskytovať pomoc spotrebiteľom vo veciach mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

7.3 Spotrebiteľ má nasledujúce príkladné možnosti využiť mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a reklamácií:

7.3.1 Návrh na riešenie sporu u stáleho zmierovacieho spotrebiteľského súdu;

7.3.2 Žiadosť o mimosúdne riešenie sporu u krajského inšpektora obchodnej inšpekcie (viac informácií na internetových stránkach inšpektora príslušného podľa miesta podnikania predávajúceho);

7.3.3 Pomoc krajského (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, medzi jej zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa (napr. Federácia spotrebiteľov, Združenie slovenských spotrebiteľov). Poradenstvo je poskytované okrem iného e-mailom a na spotrebiteľskej linke.

7.4 Platforma pre online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR) je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná internetová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí hľadajú mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb online (viac informácií nájdete na internetových stránkach samotnej platformy alebo na internetovej adrese ÚOHS).

8. Právo na odstúpenie od zmluvy

8.1 Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu a bez vynaloženia nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v ust. 8.8 obchodných podmienok. Na dodržanie lehoty postačí zaslanie prehlásenia pred jej uplynutím. Prehlásenie o odstúpení možno urobiť napríklad:

8.1.1 Písomne na adresu: [email protected];

8.1.2 V elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adresu: [email protected];

8.1.3 Formou vyplnenia návratového formulára na stránke Vrátenie tovaru.

8.2 Vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 zákona o právach spotrebiteľov a je navyše k dispozícii na webových stránkach internetového obchodu v záložke „Vrátenie tovaru alebo reklamácia“. Spotrebiteľ môže tento vzor formulára použiť, nie je to však povinné.

8.3 Lehota pre odstúpenie od zmluvy začína plynúť:

8.3.1 Pri zmluve, pri ktorej predávajúci dodáva výrobok, pričom je povinný previesť jeho vlastníctvo (napr. kúpna zmluva) – od prevzatia výrobku spotrebiteľom alebo treťou osobou odlišnou od spotrebiteľom určeného dopravcu, a v prípade zmluvy, ktorá:

8.3.1.1 Zahŕňa viac výrobkov, ktoré sú dodávané oddelene, v dávkach alebo po častiach – od prevzatia posledného výrobku, dávky alebo časti;

8.3.1.2 Zahŕňa pravidelné dodávky výrobkov v priebehu stanoveného časového obdobia – od prevzatia prvého z výrobkov.

8.3.2 Pri ostatných zmluvách – od dátumu uzavretia zmluvy.

8.4 V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

8.5 Predávajúci je povinný neodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia prehlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby, vrátane nákladov na dodanie výrobku (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu dodania zvoleného zákazníkom, ktorý je iný než najlacnejší bežný spôsob dodania dostupný v internetovom obchode). Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, ktorý použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý spotrebiteľovi nevznikne žiadne náklady. Ak predávajúci neponúkol spotrebiteľovi, že si výrobok vyzdvihne sám, môže predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od spotrebiteľa, kým neobdrží výrobok späť alebo kým spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

8.6 Spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu výrobok neodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na jeho prevzatie, pokiaľ predávajúci neponúkol, že si výrobok vyzdvihne sám. Na dodržanie lehoty postačí zaslať výrobok späť pred uplynutím jej platnosti. Spotrebiteľ môže výrobok vrátiť na adresu: [email protected].

8.7 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty výrobku v dôsledku používania výrobku nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania výrobku.

8.8 Prípadné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy nesie spotrebiteľ:

8.8.1 Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania produktu než najlacnejší bežný spôsob dodania dostupný v internetovom obchode, nie je predávajúci povinný spotrebiteľovi uhradiť dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vznikli.

8.8.2 Spotrebiteľ nesie priame náklady na vrátenie produktu.

8.8.3 V prípade produktu, ktorý je službou, ktorej poskytovanie – na výslovnú žiadosť spotrebiteľa – bolo začaté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po podaní takejto žiadosti, povinný zaplatiť za služby poskytnuté do odstúpenia od zmluvy. Suma na úhradu sa vypočíta pomerne k tomu, čo bolo poskytnuté, s prihliadnutím na cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena neprimeraná, je základom pre výpočet tejto sumy trhová hodnota poskytnutého plnenia.

8.9 Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, pokiaľ ide o zmluvy:

8.9.1 O poskytovaní služieb, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby informovaný o tom, že po vykonaní služby predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

8.9.2 U ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

8.9.3 V ktorých je predmetom plnenia nerekonštruovaný výrobok, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa;

8.9.4 V ktorých je predmetom plnenia výrobok, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti;

8.9.5 V ktorých je predmetom plnenia výrobok dodávaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení obalu vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;

8.9.6 V ktorých sú predmetom plnenia výrobky, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne spojené s inými vecami;

8.9.7 V ktorých sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy, ktorých dodanie môže nastať až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

8.9.8 Pri ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal, aby k nemu predávajúci prišiel za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby; ak predávajúci vykoná navyše iné služby, ako ktoré spotrebiteľ požadoval, alebo dodá iné výrobky než náhradné diely nevyhnutné na vykonanie opravy alebo údržby, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, pokiaľ ide o dodatočné služby alebo výrobky;

8.9.9 Ak je predmetom dodávky zvukový alebo obrazový záznam alebo počítačový softvér dodaný v uzavretom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;

8.9.10 V prípade dodávky novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;

8.9.11 Uzavreté formou verejnej dražby;

8.9.12 Na poskytnutie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby spojené s voľnočasovými, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo doba poskytnutia služby;

8.9.13 Na poskytovanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak bolo plnenie začaté s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potom, čo predávajúci informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

9. Ustanovenia týkajúce sa podnikateľov

9.1 Tento článok obchodných podmienok a ustanovenia v ňom obsiahnuté sa vzťahujú výhradne na klientov a zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

9.2 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže v tomto prípade prebehnúť bez udania dôvodu a nezakladá žiadne nároky zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, voči predávajúcemu.

9.3 V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, má predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane požiadavky na úhradu vopred v plnej výške alebo čiastočne, a to bez ohľadu na zákazníkom zvolený spôsob platby a skutočnosť uzavretia kúpnej zmluvy.

9.4 Od okamihu, keď predávajúci odovzdá produkt dopravcovi, prechádzajú výhody a bremená spojené s produktom, ako aj nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia produktu na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom. V takom prípade predávajúci neodpovedá za stratu, úbytok alebo poškodenie výrobku, ku ktorému dôjde od prevzatia výrobku k preprave do jeho vydania zákazníkovi, a za oneskorenie prepravy zásielky.

9.5 Ak je produkt zasielaný zákazníkovi prostredníctvom dopravcu, je zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný zásielku prezrieť v dobe a spôsobom obvyklým pre zásielky tohto typu. Ak zistí, že výrobok utrpel počas prepravy stratu alebo poškodenie, je povinný urobiť všetky potrebné opatrenia na zistenie zodpovednosti dopravcu.

9.6 V súlade s § 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka je vylúčená záručná zodpovednosť predávajúceho za produkt voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.

9.7 V prípade zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, môže poskytovateľ služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním príslušného vyhlásenia zákazníkovi.

9.8 Zodpovednosť poskytovateľa služieb/predávajúceho voči príjemcovi služieb/zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jej právny základ, je obmedzená – ako v prípade jednotlivého nároku, tak v prípade všetkých nárokov celkom – do výšky zaplatenej ceny a nákladov na dodanie podľa kúpnej zmluvy, najviac však do výšky jedného tisíca eur. Poskytovateľ služieb/predávajúci zodpovedá voči príjemcovi služieb/zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, iba za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá voči príjemcovi služieb/zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, za ušlý zisk.

9.9 Všetky spory vzniknuté medzi predávajúcim/poskytovateľom služieb a príjemcom služieb/zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla predávajúceho/poskytovateľa služieb.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu sú uzatvárané v slovenskom jazyku.

10.2 Zmena obchodných podmienok:

10.2.1 Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vykonávať zmeny obchodných podmienok z dôležitých dôvodov, tj.: zmeny právnych predpisov; zmeny spôsobov platieb a doručovania – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto obchodných podmienok.

10.2.2 V prípade uzatvárania zmlúv trvalej povahy na základe týchto podmienok (napr. poskytovanie elektronických služieb – účet) sú zmenené podmienky pre príjemcu služby záväzné, ak boli splnené podmienky uvedené v § 384 a 384[1] Občianskeho zákonníka, tj. príjemca služby bol o zmenách riadne informovaný a nevypovedal zmluvu do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. V prípade, že zmena obchodných podmienok má za následok zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie existujúcich poplatkov, má zákazník, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť.

10.2.3 V prípade uzatvárania zmlúv inej povahy než zmlúv trvalej povahy (napr. kúpne zmluvy) na základe týchto obchodných podmienok sa zmeny obchodných podmienok nijako nedotýkajú práv nadobudnutých príjemcami služieb/zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi, pred dňom účinnosti zmien obchodných podmienok, najmä sa zmeny obchodných podmienok nedotýkajú už zadaných alebo podaných objednávok a uzatvorených, uzatvorených alebo plnených kúpnych zmlúv.

10.3 Vo veciach neupravených týmito predpismi sa použijú najmä všeobecne záväzné ustanovenia slovenského práva: Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov); pre kúpne zmluvy uzavreté od 25. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi, ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (Zbierka zákonov 2014, položka 827 v platnom znení); a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.